ระบบโอโซนในน้ำดื่มน้ำ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต และเป็นพาหะนำโรคได้ดีโดยเฉพาะน้ำที่ไม่สะอาด เป็นเหตุให้เกิดโรค การเจ็บป่วยหรือการแพร่เชื้อโรคยังผู้อื่น เช่นการดื่มน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็นในที่สาธารณะ ดังนั้น การใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มหรือ ภาชนะใส่น้ำ จึงมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้าง และฆ่าเชื้อโรคได้

โอโซน มีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสีและบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำและอากาศ สามารถกลับมาเป็นน้ำที่ใสและมีคุณลักษณะของน้ำที่ดีขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนนั้น ช่วยให้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ช่วยให้สุขภาพของชีวิตนั้นดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของมลพิษที่เกิดจากน้ำเสียต่างๆ อันเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของเชื้อโรคในระบบอุตสาหกรรมการใช้เทคโนโลยีโอโซนช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่คุณจะได้รับในอนาคต เพื่อชีวิตและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ให้น้ำดื่มที่ไม่มีสารตกค้างใดๆในน้ำ
  • รสชาติของน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อ
  • เมื่อบรรจุเข้าไปในภาชนะ โอโซนในน้ำก็จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในภาชนะนั้นๆด้วย