โอโซน ในระบบซักผ้า[ ประโยชน์ของการใช้โอโซนในระบบซักผ้า ]

ด้านพลังงาน

1. ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยลดการใช้น้ำร้อนในการซักผ้าได้ 100%

2. ลดขั้นตอนการซักผ้าได้ จึงทำให้สามารถลดค่าน้ำได้ถึง 5-20%

3. ลดเวลาการซักผ้าทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้า 5-10%

4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

5. ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

ระบบความปลอดในการทำงาน สุขอนามัย

1. คุณภาพของผ้าสะอาด ปราศจากเชื้อโรค

2. คุณภาพของเนื้อผ้านุ่ม ไม่เกิดระคายเคืองต่อผิวหนัง

3. ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี

4. สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น เพราะอุณหภูมิในห้องซักผ้าลดลง

5. ลดกำลังการทำงานของคนให้น้อยลง และสะดวกสบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ลดการใช้สารเคมีได้ 10-40% ทำให้คุณภาพน้ำเสียดีขึ้น

2. ลดปริมาณสารเคมีตกค้างในน้ำเสียและลดการเผาไหม้ของ Boiler จากการต้มน้ำร้อนซักผ้า

ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในระบบซักผ้า

1. ใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมากในการทำน้ำร้อน ประกอบกับสภาวะราคาน้ำมันสูงขึ้น

2. ใช้สารซักฟอกปริมาณมาก เพื่อให้ผ้าสะอาด ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง และทำลายสภาพแวดล้อม

3. มีความจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนการล้างน้ำ ที่มากเกินความจำเป็น ทำให้เครื่องซักผ้าทำงานหนักตลอดเวลา